Okres „oczyszczenia i oświecenia” dorosłych osób przygotowujących się do przyjęcia chrztu jest przeznaczony na intensywniejsze przygotowanie ducha i serca i zbie­ga się zazwyczaj z Wielkim Postem. Obrzędy związane z tym okresem przeżywamy w kolejne niedziele na Gródku.

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu miał miejsce obrzęd wybrania katechumenów – najważniejszy moment całego katechumenatu. Zanim zostanie dokonane „wybranie”, wymaga się od katechumenów nawrócenia serca i zmiany obyczajów, dostatecznej znajomości nauki chrześcijańskiej oraz ducha wiary i miłości. Musieli publicznie wyrazić swoją wolę przyjęcia chrztu, a diakon odpowiedzialny za formację katechumenów oznajmił wobec wspólnoty decyzję co do ich dalszego przygotowania.

Od dnia „wybrania” i dopuszczenia katechumeni noszą miano „wybranych”. Określa się ich też jako competentes – „ubie­gający się o chrzest”, ponieważ wspólnie dążą do przyjęcia sakramentów Chrystusa i daru Ducha Świętego, albo illuminandi – „dążący do oświecenia”, dlatego że neofici przez chrzest zostają napełnieni światłem wiary.

Wielki Post określa się mianem czasu oczyszczenia i oświecenia – w tym okresie przygotowanie jest jeszcze intensyw­niejsze i dokonuje się raczej przez skupienie ducha niż przez kate­chezę. Celem jest oczyszczenie serca i myśli przez badanie sumienia i pokutę oraz oświecenie przez głębsze poznawanie Chrystusa Zba­wiciela. Dokonuje się to przez sprawowanie różnych obrzędów.

Skrutynia, które odbywają się uroczyście w niedziele, mają uświadomić wybranym, że to, co jest w ich sercach ułomne, słabe i złe, powinno zostać uzdrowione, a to, co jest w nich prawe, wartościowe i święte, winno być umocnione. Z kolei obrzędy „przekazania”, przez które Kościół powierza wy­ branym najstarsze dokumenty wiary i modlitwy, to znaczy Symbol wiary i Modlitwę Pańską, prowadzą do oświecenia katechumenów. W Symbolu wiary, który przypomina wielkie dzieła Boże dokonane dla zbawienia ludzi, zostają napełnieni wiarą i radością. W Modlitwie Pańskiej głębiej poznają nowego ducha dziecięctwa, dzięki któremu, zwłaszcza podczas zgromadzenia eucharystycznego, będą Boga nazywali Ojcem.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tych obrzędach w III, IV i V niedzielę Wielkiego Postu w kościele Matki Bożej Śnieżnej na Gródku, przy ul. Mikołajskiej w Krakowie – oraz do wspólnej modlitwy za kandydatów do chrztu i bierzmowania. Na V niedzielę (6.04.2014) planowane jest także nabożeństwo pasyjne z udziałem kandydatów do bierzmowania, a tydzień później uroczyście celebrowana będzie liturgiia Niedzieli Palmowej, czyli Męki Pańskiej.